پرواز به سوی تو

زندگی زیباست؛ اما شهادت از آن زیباتر است. سلامت تن زیباست، اما پرنده