نخلت را بچسب که همه چیز دیگر هواست

سلام میثم جان؛ حالت چطور است؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ اگر که خدا بخواهد، حالت خوب باشد. شکر خدا که لجام کارهای ما به دست کسی است که ما را بیش