سه:

بچه که هستیم می گویند «لالا لالا لالایی» تا بخوابیم.

می خواهند بترسانند تا شلوغی نکنیم می گویند: «لولو لولو» تا بترسیم و یکجا بنشینیم.

می خواهند سرگرممان کنند می گویند: «لی