بایست روی پای خود تا راه بیافتی... راه به سوی خدا همیشه باز است 

 

بازخوانی مبانی نظری انقلاب برای تحول علوم انسانی (قسمت پنجم)

مروری بر کتاب های استاد عین صاد(مرحوم علی صفائی حائری)

قدم اول این است که فهمیده ای در تو چه می گذرد؛ قدم دوم این است که این وضع را توجیه نکنی. قدم سوم این است که خودت را برای یک عمر درگیری آماده سازی و قدم چهارم، این است که با محاسبه ها و مقایسه ها؛ خودت را بسنجی و آماده ی حرکت کنی.

تمرین ها را شروع کن؛ از وزنه های کوچک دست به کار شو؛ برای بلاء و ضربه های بزرگ آماده شو و آن وقت که به عجز رسیدی و از پای افتادی، با اعتصام و استعانت، گام های نهایی را بردار و با این مرکب راه برو.

همراه ها را بشناس؛ از مانع ها و مغضوب ها شناخت به دست بیاور؛ از گمشده ها و از دست رفته ها نشانی بگیر...

با ام الکتاب متولد شو و قرآن بخوان...

صراط/ صفحات 14 تا 16