چه ساده می بازیم

 

ولقد علمتم نشاة الاولی

فلولا تذکرون

 

(واقعه، 62)

 

سه غم آمد به جانم هر سه یک بار

غریبی و اسیری و غم یار

غریبی و اسیری چاره داره

غم یار و غم یار و غم یار