رو به حرکت

بازخوانی مبانی نظری انقلاب برای تحول علوم انسانی (قسمت چهارم)

مروری بر کتاب های استاد عین صاد(مرحوم علی صفائی حائری)

عنوان کتاب: صراط؛ نشر لیلة القدر

عشق، اولین عامل حرکت است.اما ما گذشته از عشق و شور و سوزمان؛ با فکر و شعور و با سنجش و مقایسه هم همراه هستیم. تا هنگامی که فقط از همان عشق و همان حرکت عاشقانه مان استفاده می کنیم و تسلیم عشق و شورمان هستیم، ناچار به بحران ها و درگیری های درونی مبتلا می شویم.

در برابر سوال هایی که مثل کنه می چسبند عاجز و ناتوان می مانیم که چرا دنبال این رفتی؟ چرا این را برداشتی و خودت را تسلیم آن کردی؟

مگر اینکه از سوال ها فرار کنیم و خودمان را به شلوغی ها و سرگرمی ها بسپاریم و یک لحظه خلوت را و یک لحظه سکوت را هم تحمل ننماییم. ولی این فرار و سرگرمی هم همیشه آراممان نمی کند و این "مانی بزرگ" برای همیشه نمی تواند رنگمان کند. فرار کاری نمی کند، هنگامی که ضعیف تر شدی، دستگیر می شوی. پس امروز تا قدرت داری دست به کار شو.

صراط/ صفحه 10