پنجره نگاهت را عوض کن تا دنیایت عوض شود

بازخوانی مبانی نظری انقلاب برای تحول علوم انسانی

(قسمت سوم)

مروری بر کتاب های استاد عین صاد(مرحوم علی صفائی حائری)

عنوان کتاب: صراط؛ نشر لیلة القدر

 

فقط خداست که می تواند هدایت کند؛ اگر بخواهد!!

ما چون تسلیم نمی شویم، رنج می بریم؛ و محدودیت ها را بر ادامه خودمان ترجیح می دهیم؛ سنگ راه دیگران می شویم و در راه خدا مانع ایجاد می کنیم.

یستحبون الحیات الدنیا علی الآخره و یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا (3 ابراهیم)

کسانی می توانند گرداننده باشند که در گردونه نباشند. و کسانی می توانند از دنیا بهره بگیرند که بر دنیا حاکم باشند و از دنیا بزرگتر شده باشند؛ از دنیا بیرون آمده باشند و گر نه کف موج، حاکم بر دریا نیست. بازیچه ی نسیم هاست. فجعلناهم غثاء (مومنون41)

عظمت ها تو را فریب ندهند و حقارت ها تو را نرمانند. وقتی به توکل رسیدی با تمام وسیله ها مغرور نمی شوی و بدون هر گونه وسیله مأیوس نمی گردی.

این بت ها هیچ ندارند و مالک هیچ نیستند و اوست که از راه طبیعت و خلقت پدیده ها و ارتباط آن ها، می توانی او را ببینی و از راه فطرت و درون؛ آن هم در لحظه های ترس و هراس و اضطرار و تنهایی، می توانی مشاهده ای کنی... امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء (نمل 62)