تکیه گاه های بی ثبات را ول کن کودکم

بازخوانی مبانی نظری انقلاب برای تحول علوم انسانی

(قسمت دوم)

مروری بر کتاب های استاد عین صاد(مرحوم علی صفائی حائری)

عنوان کتاب: صراط؛ نشر لیلة القدر

تو نمی توانی بر وسیله هایی که عقیم می مانند و یا خودشان تو را می شکنند، تکیه کنی. وسیله ها از ثمره ها جداست و گاهی همراه می شوند، اما هیچ ضمانتی ندارند. ابراهیم همیشه طالب نتیجه ها و ثمره هاست نه وسیله ها...

همه پدیده ها در یک جریان پیچیده تو را صدا می زنند و او را نشان می دهند و با خود می برند... این حرف ها را کسی می شنود که با خود خلوت کند و با سکوت همراه باشد. آنگاه می توانی پدیده ها را ببینی یا تمامی جلوه هایی که دارند و تفاوت ها و اختلاف هایی که از خود نشان می دهند.

می توانی خودت را ببینی با تمامی حالت هایی که به تو هجوم می آورند و حرکت هایی که از این حالت ها بر می خیزند. می توانی تمامی آدم ها را ببینی با تمامی تاثیرهایی که بر تو دارند و عکس العمل هایی که در برابرشان داری...

آیا می شنوی که خدا همه هستی را پر کرده و جایی برای کسی و چیزی نیست؟ یا از کسانی هستی که از نظام های پنهان و حاکم بر هستی بی خبرند؟

لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب (نمل 65)