کو همراهی برای راهی راه؟؟؟؟؟؟ 

این السبیل بعد السبیل؟!

کجاست راه بعد از راه؟!

کجاست راهی بعد از راه؟!

کجاست راه بعد از راهی؟!

کجاست راهی بعد از راهی؟!

کجاست همراه بعد از راه؟

کجاست راه بعد از همراه؟!

کجاست همراه بعد از همراه؟!

..............................................

هل الیک یابن احمد سبیل فتلقی؟!

آیا ای پسر احمد، راه برای رسیدن به تو هست؟!

آیا ای پسر احمد، راهی برای رسیدن به تو هست؟!

آیا ای پسر احمد، همراهی برای رسیدن به تو هست؟!

آیا ای پسر احمد، راه برای تلاقی با تو هست؟!

آیا ای پسر احمد، راهی برای تلاقی با تو هست؟!

آیا ای پسر احمد، همراهی هست که با تو به تلاقی برسیم؟!

پی نوشت:

راه و راهی و همراهی جز تو نیست