خیبری خمینی بت شکن 

نوشدارویی از سردار خیبر شکن:

برای اینکه خدا لطفش و رحمتش و آمرزشش

شامل حال ما بشه باید اخلاص داشته باشیم

و برای اینکه ما اخلاص داشته باشیم...

سرمایه میخواد که از همه چیزمون بگذریم

و برای اینکه از همه چیزمون بگذریم ...

باید شبانه روز دلمون و وجودمون...

و همه چیزمون با خدا باشه

اینقدر پاک باشیم که خدا کلا ازمون راضی باشه

قدم بر می داریم برای رضای خدا...

قلم بر میداریم روی کاغذ برای رضای خدا...

حرف می زنیم برای رضای خدا...

شعار می دیم برای رضای خدا...

می جنگیم برای رضای خدا...

همه چی همه چی همه چی خواست خدا باشه...

که اگر این چنین باشیم پیروزیم

چه بکشیم چه کشته بشیم، پیروزیم

ما هیچ ناراحتی نداریم و شکست معنا نداره برای ما

چه بکشیم چه کشته بشیم پیروزیم

اگر این چنین باشیم!...