درود بر قلب های منتظر نصر...

درود بر نفوس آزاده و آزادی خواه...

درود بر وجدان های بیدار و فطرت های عدالتخواه ایران

درود بر زمینه سازان تحول جهانی ...

درود بر لحظه های حماسه و آگاهی و پیوستگی ...

درود بر قدم های پیرو ولایت و دست های یاریگر حق

دوام رحمت خاصه الهی بر مرز و بوم ایران و سنگر آخرالزمان تبریک و شادباش باد. جاودانه باید شادی و شادکامی برخواسته از نصرت الهی. زنده باد همه جان های بیداری که با پر کاهی هم که بود در پیروزی جبهه مستضعفین یاری رساندند. درود بر همراهان محمدستان که موج شور و شوق انقلاب محمدی را در قلب های همدیگر دوام بخشیدند. و درود بر قلم های منتقد که زمینه خلاقیت و نوآوری را برای این پیروزی آفریدند.

و خداحافظ و بدرود اندیشه های جامد و منجمد و روشنفکر نمای قرون وسطایی... خداحافظ خواب های تعبیر نشدنی... خداحافظ مدیریت لیبرال های خواب زده... خداحافظ راه کارهای سکولار... خداحافظ افق های لس آنجلسی و پاریسی و لندنی... خداحافظ الگوهای ماسونی... خداحافظ پوسته های سخت و سنگین که روزگاری موجب بسته شدن نطفه انقلاب سوم بودید و امروز با فرو پاشیدن شدنتان راه تنفس میوه های انقلاب را هموار کردید.

مبارک باد تولد انقلاب سوم

مبارک باد آغاز خط سوم انقلاب

مبارک باد نشستن پرنده انقلاب بر روی خط سرخ