ریاضیات الهی

قَالَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ:

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِیلَةٍ

غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً

بِإِذْنِ اللّهِ

وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ

those who were sure that they would meet their lord said:

how often has a small party

vanquished a numerous host

by allah's permission,

and allah is with the patient

249بقره

و هنگامى كه طالوت(بخوانید رئیس جمهور عدالت محور حق طلب) با كسانى كه همراه وى ایمان آورده بودند، از آن نهر(بخوانید انتخابات) گذشتند گفتند امروز ما را یاراى [مقابله با] جالوت (بخوانید جبهه مقابله با عدالت خواهی و حق طلبی) و سپاهیانش نیست. كسانى كه به دیدار خداوند یقین داشتند گفتند: بسا گروهى اندك كه بر گروهى بسیار به اذن خدا پیروز شدند و خداوند با شكیبایان است.